Triatlon Leeuwarden

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden Triatlon Leeuwarden 2021 (try-out editie)

Inschrijving / aankoop ticket

 • Uitsluitend natuurlijke personen die het daarvoor bestemde inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebben ingevuld, het verschuldigde inschrijfgeld via een iDeal-betaling hebben voldaan én akkoord gaan met deze inschrijfvoorwaarden hebben recht op deelname aan het evenement.
 • In beginsel worden aangekochte ticket(s) door de deelnemer niet teruggenomen of gerestitueerd door de organisatie. De deelnemer kan zijn/haar ticket wel overdoen of (door)verkopen aan een ander natuurlijk persoon, waarbij de organisatie uiterlijk op zondag 1 augustus 2021 alle gevraagde gegevens van deze natuurlijke persoon via het daarvoor bestemde inschrijfformulier cq. inschrijfsysteem in haar bezit dient te hebben. Indien de organisatie in een uitzonderlijk geval toch overgaat tot restitutie, zal een bedrag van € 7,50 op het totaalbedrag van de restitutie worden ingehouden voor administratie- en verwerkingskosten.
 • Bij het inschrijfgeld is de huur van een enkelband met chip voor elektronische tijdsregistratie inbegrepen. In geval van verlies of het niet inleveren hiervan is de organisatie gerechtigd € 30,00 administratie- en vervangingskosten in rekening te brengen bij de deelnemer.

Deelname

 • De minimum leeftijd voor deelname aan het evenement is 16 jaar.
 • De deelnemer dient zich te allen tijde aan de geldende verkeersregels te houden.
 • De deelnemer dient eventuele aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 • De deelnemer is zich bewust dat het evenement zich grotendeels in recreatiegebied De Groene Ster te Leeuwarden afspeelt. Als zodanig respecteert de deelnemer andere recreanten in het gebied en zal hier op gepaste wijze rekening mee houden opdat (onnodige) overlast te allen tijde wordt voorkomen.
 • Deelname geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen grove schuld of opzet. Voorgaande geldt ook voor ernstige schade(s) als gevolg van letsel en/of overlijden.
 • Indien aansprakelijkheid voor enige schade ondanks voorgaande punt aangenomen moet worden, is de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist en hier zich door training of anderszins voldoende op heeft voorbereid.

Annulering evenement

 • De organisatie kan op grond van overmacht op een laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval zal er geen restitutie van inschrijfgelden aan de deelnemer plaatsvinden.
 • Uitzondering op voorgaande punt is de mogelijke afgelasting vanwege de huidige COVID-19 pandemie. De deelnemer krijgt in dat geval te allen tijde het volledige inschrijfgeld minus € 5,00 administratie- en verwerkingskosten retour.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht moet worden afgelast.

Verwerking persoonsgegevens

 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar (persoons)gegevens uit het ingevulde inschrijfformulier worden opgeslagen en worden gebruikt om de deelnemer te informeren over het evenement, bijvoorbeeld door het sturen van e-mails.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam en wedstrijdresultaten openbaar gemaakt mogen worden, bijvoorbeeld door publicatie op de website van het evenement.
 • De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van foto en/of video-opnamen of ander beeldmateriaal die rond het evenement (mogelijk) worden gemaakt voor -al dan niet- commerciële uitingen van de organisatie.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat hem/haar gevraagd kan worden naar de gezondheidssituatie vanwege COVID-19 en dat (persoons)gegevens in het kader van bron- en contactonderzoek in voorkomende gevallen met de regionale Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) worden gedeeld.